Konservointi sanasto

Konservointi on esineen tai rakennelman käsittelemistä niin, että sen säilyminen turvataan. Konservoinnissa voidaan konservoida ennalta ehkäisevästi tai keskeyttää tuhoutumisprosessi erilaisilla menetelmillä ja tekniikoilla. Konservoinnin toimipisteet puhdistus, vahvistus, retusointi

Restaurointi (restauraation) on tarkoittaa vanhan esineen tai rakennuksen palautetaan alkuperäiseen kuntoon. Puutuvia osia korvataan uusilla. Restaurointi tavallisesti tehdään konservoinnin työn perässä

Rekonstruktio (rekonstruktion) tarkoittaa vanhan kaltaisten tekeminen.  Jos vanha esine tai rakennelma on täysi menetetty, valmistetaan alkuperäisenkaltainen uusi esine, rakennelma, maalauksen osa jne.

Reproduktio (reproduction) tarkoittaa jäljentäminen. Alkuperäisestä oleva tehdään kopio

Konsolidatio (consolidation) tarkoittaa esineiden tai rakenteiden vahvistaminen tai tukeminen

Preventio (prevention) rappeutumisen ehkäisy

Historiallinen selvitys tavallisesti tehdään rakennukselle. Historiallisten ja arkkitehtonisten arvojen tunteminen on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen asiamukainen hoidon ja korjauksen edellytys.

 Dokumentointi liittyy tutkimukseen. Dokumentointi sisältyy valokuvausta, mittausta ja kohteen piirustusta, materiaalitutkimusta, väritutkimusta sisällä ja ulkona


Mitä rakennus konservaattori tekee?

Rakennuskonservaattori toimi kahden koulutusalan - välitilassa rakentaminen toimialana on tekniikan alan koulutusta ja konservointi on kulttuurialan koulutusta. Rakentaminen on osa konservaattorin työtä, mutta koska rakennuskonservointi on kulttuurialan koulutusta, ei tutkinto pysty antamaan pätevyyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin rakentamisen työmaatehtäviin - ainoastaan erikoistöiden valvontaan.

Rakennusten konservointi eroaa myös muista konservoinnin aloista - ei konservoinnin perustoiminnan ja etiikan perusteiden puolesta, mutta työn kohteen puolesta kylläkin. rakennus on aina suuri, ulkotilassa oleva kohde, joka useimmiten on käytössä ja olisi hyvä jos myös pysyä käytettynä.

Rakennus voi olla museoesineen kaltainen objekti, jota hoidetaan ja säilytetään, mutta usein museorakennuksenakin se on käytössä. Käyttörakennuksena kohteen säilyttäminen edellyttää rakentamisen lainsäädännön tuomien vaatimuksien soveltamisen, mutta lisäksi myös kuluvien rakennusosien korjausta ja uusimista, jotta käyttö on mahdollista. Jos rakennuksen vesikatto on vuotaa, sitä ei voida aina korjata vaan sen materiaalinen käyttöikä on rajallinen. Rakennusten säilyttäminen on siten hyvin monitahtoinen ongelma- useimmiten paras rakennuksen kokonaisuuden suojelu on sen säilyminen käytössä, mutta käyttö tuo puolestaan rakennuksen materiaalien ja rakennusosien säilyttämiseen erilaisia haasteita ja rajoituksia. Rakennuksia ei voida siirtää suojaan sisätiloihin, vaan ne ovat sään rasitusten armolla. Lopputuloksena eri rakenteiden tekninen toimivuus on turvattava, jotta rakennus kokonaisuudessaan voidaan säilyttää ja tämä tarkoittaa, että rakennukseen kohdistuvat toimet ovat paljolti korjausrakentamisen luonteista työtä. 

Lähteet:

 Outi Orhainen

SeAMK Kulttuuri 2012 Konservaattori Liitonlehti,s 6-7

Mikä on se vesti, jonka haluamme kertoa tuleville sukupolville rakennussuojelun ja restauroinnin välityksellä? Miten tämä viesti poikkeaa siitä jonka käytön ohjailma talojen tavanomainen kunnossapito tulisi kertomaan?

Vanhojen rakennusten sisältämä viesti menneisyydestä pitää olla aistittavissa restauroinnin valmistuttuakin, vaikka joudumme korjausten aikana usein tekemään rakennukseen myös muutoksia. Restauroinnin avulla on kyettävä turvamaan talon tarinan, historiallisen kerroksisuuden ja ajallisen jatkuvuuden säilyminen.

Restauroinnin tavoitteista ja keinoista käydään jatkuva tutkijoiden ja suunnittelijoiden välistä keskustelua. Kansaväliset suositukset ja julistukset (mm. ICOMOS, International Council on Monuments and Sites) ovat olleet pohjana myös tämän ohjeen laatimiselle.

Restauroinnin tehtävä on kaksijakoinen. Se tuo rakennukseen yhden uuden käytössä aiheutuvan kerrostumaan. Toisaalta sen tehtävä on säilyttää mahdollisimman laajasti talon alkuperäisyyttä ja sen käyttöhistorian jättämiä aiempia kerrostumia suojelutavoitteiden mukaisesti.                                                

Konservoinnin-restauroinnin taustatiedot

Rakennushistoriallinen selvitys

Jokaisesta suojelusta rakennuksesta tulee ennen korjausta tehdä rakennushistoriallinen selvitys inventointeineen ja dokumentointeineen. Se samoin kuin kuntotutkimuskin ovat välttämättömiä pohjatietoja ryhdyttäessä suurempiin korjauksiin

Suojelutavoitteet

Suojelutavoitteiden määrittely edellyttää tutkimus- ja inventointitietoja. Suojelutavoitteissa esitetään ne ominaisuudet, joiden perusteella alue tai rakennus on merkitty säilytettäväksi (esim. historiallinen puisto tai puutarha, puukuja, näkymä, huonejako, rakennustekniikka, alkuperäiset materiaalit). Suojelutavoitteissa määritellään säilytettävät ulko- ja sisätilat sekä kiinteä sisustus.

Käyttötarkoitus

Suojelutavoitteiden perustella tehdään johtopäätökset rakennuksen kannalta järkevästä tilankäytöstä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvista tilakokonaisuuksista. Käyttötarkoituksen ja käyttäjien tulee mukautua taloon niin että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säily eikä sen luonne muutu.

Lähteet:

M. Mattinen (toim.) 1998. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 19. Valtion rakennusperinnön vaaliminen. Vammalan Kirjanpaino Oy.

Tulosta

S E I N Ä J O K I