Yritys

Esisana  

Konservaattorin tehtävä hidastaa esineiden ja rakennuksien luonnollista tuhoutumista sekä saasteiden ja sopimattomien olosuhteiden tai alun perin huonon valmistusmenetelmän aiheuttamaa tuhoutumista. Myös tulipalojen, vesivahinkojen, ilkivallan ja muiden onnettomuuksien jälkiä korjataan.

Usein konservointia täydennetään restauroinnilla, jolloin esineen tai rakennuksen entinen ulkonäkö tai rakenne pyritään palauttamaan. Myöhemmät lisäykset tai osa niistä poistetaan ja alkuperäistä tyyliä noudattaen tehdään tarpeelliset korjaukset.

Restaurointi vaatii perusteekseen historiallista tutkimusta. On myös otettava kantaa siihen, pyritäänkö alkuperäisyyttä jäljittelemään täysin vai sallitaanko ja jätetäänkö jotkin ajan kuluessa tehdyt muutokset ja onko restaurointi yleensä tarpeellista. Restauroinnissa käytettävä uusi materiaali on kyettävä töiden jälkeen erottamaan, ja kaikki restaurointitoimenpiteet on voitava tarvittaessa poistaa.

Konservointityön aluksi selvitetään konservoitavan esineen (rakennuksen) nykytila, alkuperäinen materiaali ja rakenne, vaurioituminen, materiaalimuutokset sekä käyttö- ja säilytysolosuhteet ja niissä tapahtuneet vaihtelut. Kohde dokumentoidaan valokuvaamalla ja kirjallisesti.

Kuntotutkimuksen perusteella päätetään konservointitoimenpiteistä. Rakennuksista kartoitetaan tuhohyönteis- ja lahovauriot ja selvitetään mm. rakenteiden painumista.

KonservointiLaboratorio Slammaus on konservointi-restaurointialan toiminimi yritys. Yrityksen perustajalla on vahva koulutus (restauroija ja konservaattori) sekä pitkä ja monipuolinen ura restauroinnissa ja konservoinnissa. Työkokemus on yli18 vuotta.

Valmistuin interiöörirestauroijaksi vuonna 1990 (artenomi) ja silloin aloitin työurani Pietarissa. Alussa tein kipsi- ja rappausrestaurointia. Kohteesta kohteeseen mennessä sain lisäksi koristemaalaus- ja kultausrestaurointikokemusta.

Työskentelin eri yhtiöissä noin 10 vuotta ja vuonna 2000 perustin oman yrityksen. Venäjän yritykseni toimi 2005 asti.

Vuonna 2007–2012 opiskelin Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa ja vuonna 2012 valmistuin rakennuskonservaattoriksi.

Minun tehtävä konservaattorina on estää vanhojen esineiden tai rakennelmien tuhoutuminen hoitamalla, entistämällä, restauroimalla ja korjaamalla.

 KonservointiLaboratorion Slammauksessa tehdään kohden historiallista tutkimusta, kenttätyötä mm. näytteiden otto, värikartoitusta, inventointia ja dokumentointia, valokuvausta, piirtämistä. Tarvittaessa suoritetaan kosteuden mittaus, tutkimus mikroskoopilla, pH-analyysi, maalien viskositeetin tutkimus, väripigmenttien analyysi omien laitteiden sekä vuokralaitteiden avulla kuten spektrometri, ultra-äänitutkimus, röntgen kuvaus jne.

Työssä käytämme mm. seuraavat konservoinnin menetelmät: kuivapuhdistus, maalin kiinnitys ja vahvistaminen, maalin tai laastin injektointi, retusointi, suojapinnoitus.

Restauroinnissa noudatamme periaatetta, että emme käytä liian tiivistä materiaalia ja kohde tai rakenne voisi palautua entiseen kuntoon. Teemme restaurointia vain silloin jos konservointi-toiminta on suoritettu tai jos objekti sitä vaati. Jokaiselle konservointi-restaurointi kohteelle tutkimuksen ja dokumentoinnin jälkeen laadimme kohteen yksilöllisen konservointi-restaurointiohjeen, jossa tarkasti otamme huomioon objektin ominaisuudet, olosuhteet, ympäristön, sijaintipaikan, tutkimusten tulokset, materiaalit jne.

Yrityksen suuntaukset ovat maalaus-, koristemaalaus- rappaus-, kultaus-, kipsitöitä. Ja myös rakennusperinnön hoitaminen kuten ikkunoiden ja ovien korjaus ja maalaus, pinkopahvi ja tapettityöt, rappaustyö ja julkisivujen maalaus sekä luonnonkiven konservointi.

Yrityksessä halutaan kehittää myös erikoiskehysten valmistamista vanhan mallin ja tekniikan mukaisesti.

Rakennuskonservointi- ja rakennusrestaurointityöt suorittamme Museoviraston määräysten sekä YSE 1998 RT 16–10660 ehtojen noudattaen.

 

Lähteet:                                                                                                                         

http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/155_ammatti

http://fi.wikipedia.org/wiki/Konservointi

http://www.museot.fi/konservointi

 

Tulosta

S E I N Ä J O K I